1. Over deze site

De volgende partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van deze website www.vins-saintmont.com:
Eigenaar: Syndicat des Vins de Saint-Mont, rue Sainte Barbe, 32400 SAINT-MONT, Frankrijk

Ontwerp en uitvoering: Agence Euphorie
Fotografie: © B.Dugros, M.Carrossio, IRQUALIM, iStock, Vins de Saint-Mont
Verantwoordelijk uitgever: Eric Fitan, voorzitter
Webmaster: Charlotte Grizeaud
Hosting: OVH.COM – Roubaix

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten

Door de website www.vins-saintmont.com te gebruiken, stemt de bezoeker volledig en zonder voorbehoud in met de navolgende algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. Gebruikers van www.vins-saintmont.com wordt daarom verzocht ze regelmatig te raadplegen.
Gewoonlijk is deze site op elk moment voor gebruikers toegankelijk. Het Syndicat des Vins de Saint-Mont kan echter besluiten de site met het oog op technisch onderhoud tijdelijk buiten gebruik te stellen en zal in voorkomend geval trachten de data en tijdstippen van dat onderhoud tevoren aan de gebruikers mee te delen.

www.vins-saintmont.com wordt geregeld bijgewerkt door het Syndicat des Vins de Saint-Mont. Ook de wettelijk voorgeschreven informatie kan te allen tijde worden gewijzigd: zij blijft echter bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht haar zo vaak als mogelijk te raadplegen.

3. Omschrijving van de aangeboden diensten

www.vins-saintmont.com beoogt de verstrekking van informatie over alle activiteiten van het Syndicat des Vins de Saint-Mont en de Appellation “Saint Mont”, waarvan het de belangen behartigt.

Het Syndicat des Vins de Saint-Mont streeft ernaar om op www.vins-saintmont.com zo accuraat mogelijke informatie te verstrekken. Het kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onjuistheden en tekortkomingen in het onderhoud van de informatie, ongeacht of deze zijn toe te rekenen aan het syndicat of aan derden die het syndicat deze informatie verstrekken.

Aan de informatie die wordt verstrekt op www.vins-saintmont.com kunnen in geen geval rechten worden ontleend. Deze informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen. De informatie op www.vins-saintmont.com maakt evenmin aanspraak op volledigheid. Zij wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die hebben plaatsgevonden nadat zij online is gepubliceerd.

4. Contractuele beperkingen ten aanzien van technische gegevens

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Daarnaast is de gebruiker van de site gehouden bij het bezoeken van de site gebruik te maken van recente en virusvrije hardware met een webbrowser van de nieuwste generatie, voorzien van de meest recente updates.

5. Intellectueel eigendom en namaak

Het Syndicat des Vins de Saint-Mont is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of houder van de gebruiksrechten voor al het op de site toegankelijke materiaal, waaronder met name teksten, afbeeldingen, graphics, logo’s, pictogrammen, geluiden en software.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Syndicat des Vins de Saint-Mont is het in geen geval toegestaan onderdelen van de site geheel of gedeeltelijk te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, te publiceren of aan te passen, ongeacht de daarvoor gebruikte middelen of procedés.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van onderdelen daarvan zal worden beschouwd als namaak en worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L. 335-2 en volgende van het Franse wetboek op het intellectuele eigendom (Code de Propriété Intellectuelle).

6. Beperking van aansprakelijkheid

Het Syndicat des Vins de Saint-Mont kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse en indirecte schade ontstaan aan de hardware van de gebruiker bij het bezoeken van www.vins-saintmont.com en voortvloeiend uit het gebruik van hardware die niet in overeenstemming is met de specificaties van punt 4 ofwel uit het optreden van programmafouten of uit incompatibiliteit.

Het Syndicat des Vins de Saint-Mont kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (waaronder bijvoorbeeld het verspelen van een kans) ten gevolge van het gebruik van www.vins-saintmont.com.

Bezoekers kunnen gebruikmaken van interactieve onderdelen (de mogelijkheid om vragen te stellen op een contactpagina). Het Syndicat des Vins de Saint-Mont behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging alle inhoud van dat onderdeel te verwijderen indien deze in strijd is met de geldende wetgeving in Frankrijk en in het bijzonder met de bepalingen inzake gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt het Syndicat des Vins de Saint-Mont zich eveneens het recht voor de gebruiker civiel- en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, smadelijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in Frankrijk met name beschermd door wet 78-87 van 6 januari 1978, wet 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Franse wetboek van strafrecht en de Europese Richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij gebruik van www.vins-saintmont.com kunnen de volgende gegevens worden vergaard: de URL van de links die de gebruiker heeft gevolgd om naar www.vins-saintmont.com te gaan, de internetprovider van de gebruiker en het IP-adres van de gebruiker.

Het Syndicat des Vins de Saint-Mont vergaart persoonsgegevens van de gebruiker in alle gevallen uitsluitend ten behoeve van bepaalde diensten die worden aangeboden op www.vins-saintmont.com. De gebruiker verstrekt deze informatie welbewust, met name indien hij haar zelf invoert. Op dat moment wordt de gebruiker van www.vins-saintmont.com meegedeeld of hij al dan niet verplicht is om deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de Franse wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (wet 78-17 van 6 januari 1978) heeft elke gebruiker het recht zijn persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen middels een schriftelijk en ondertekend verzoek dat vergezeld gaat van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder daarvan, onder vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gezonden.

Persoonsgegevens van gebruikers van www.vins-saintmont.com worden in geen geval buiten medeweten van de gebruiker met derden gedeeld dan wel aan derden verstrekt, overgedragen of verkocht, op welke informatiedrager dan ook.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies

www.vins-saintmont.com bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, die zijn geplaatst met toestemming van het Syndicat des Vins de Saint-Mont. Het Syndicat des Vins de Saint-Mont kan echter de inhoud van de aldus bezochte websites niet verifiëren en aanvaardt voor deze sites derhalve geen enkele aansprakelijkheid.

Bij een bezoek aan www.vins-saintmont.com kunnen een of meer zogenoemde cookies op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Een cookie is een klein bestand waaruit de identiteit van de gebruiker niet is te herleiden maar dat informatie vastlegt over het surfgedrag van een computer op een website. Met de aldus verkregen gegevens kan de navigatie bij een volgend bezoek van de site worden vergemakkelijkt. Tevens worden cookies gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Indien een gebruiker het plaatsen van cookies niet toestaat, kan hij mogelijk niet van alle diensten gebruik maken. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt instellen om het plaatsen van cookies te weigeren:

Internet Explorer: tab Instellingen (pictogram met tandwieltje rechtsboven) / Internetopties. Klik op Privacy en selecteer Alle cookies blokkeren. Bevestig met OK.

Firefox: Klik bovenin het browservenster op de Firefox-knop en ga dan naar “Voorkeuren”. Klik op de tab “Privacy & Beveiliging”
Stel “Geschiedenis” in op “Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis”. Verwijder vervolgens het vinkje bij “Cookies van websites accepteren”.

Safari: Klik rechtsboven in de browser op het menu-pictogram (in de vorm van een tandwiel). Selecteer “Voorkeuren”. Klik op “Geavanceerd”. Klik onder “Privacy” op “Cookies en websitegegevens”. Onder “Cookies” kunt u ze blokkeren.

Chrome: Klik rechtsboven in de browser op het menu-pictogram (bestaande uit drie punten onder elkaar). Selecteer “Instellingen”. Klik op “Geavanceerd” Klik in “Privacy en beveiliging” op “Instellingen voor content”. Onder “Cookies” kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk rechts en forumkeuze

Op geschillen voortvloeiend uit het gebruik van www.vins-saintmont.com is Frans recht van toepassing. De bevoegde rechtbanken te Auch (Frankrijk, departement 32) zijn bij uitsluiting bevoegd.

10. Belangrijkste relevante (Franse) wetgeving

Wet 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende geautomatiseerde dataverwerking, gegevensbestanden en vrijheden.
Wet 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

11. Begripsbepalingen

Gebruiker: internetgebruiker die bovengenoemde site bezoekt.
Persoonsgegevens: “gegevens waaruit rechtsreeks of indirect in welke vorm dan ook de identiteit kan worden afgeleid van de natuurlijke personen waarop zij betrekking hebben” (artikel 4 van Franse wet 78-17 van 6 januari 1978).

Panneau information sur le co-fianncement public de ce site internet